Finanse

Jakie dotacje na budowanie firmy są dostępne?

Na start nowego biznesu musimy mieć dobry pomysł na własną firmę, ale niestety zwykle również pokaźny kapitał. Własne oszczędności mogą okazać się niewystarczające, dlatego młody przedsiębiorca powinien zastanowić się nad innymi opcjami i pozyskaniem dodatkowego finansowania. Warto zainteresować się dotacjami na rozwój firmy. W 2021 roku wiele mechanizmów krajowych oraz europejskich pozwalało na pozyskanie środków na start dla nowego przedsięwzięcia biznesowego. Jakich?

Dla kogo dotacje na rozwój firmy?

W pierwszej kolejności należy zastanowić się, kto może sięgnąć po dofinansowanie na rozwój firmy lub na otwarcie działalności gospodarczej. W zależności od realizowanego programu mogą być to np. tylko kobiety, tylko osoby młode do 25. roku życia czy osoby, które po raz pierwszy otwierają własną firmę lub realizują przedsięwzięcia inwestycyjne o wysokim stopniu innowacyjności. Słowem, różnego rodzaju dotacje na rozwój firmy mogą być adresowane do innych grup beneficjentów i zawsze trzeba sprawdzić, czy mamy w praktyce szansę na ich uzyskanie.

Możliwe dofinansowanie na rozwój firmy

Środki krajowe i europejskie zasilają fundusze, z których są wypłacane dotacje na rozwój firmy. Wśród możliwych opcji wyboru dla przedsiębiorców są:

 • dofinansowanie na rozwój firmy z urzędu pracy,
 • dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania,
 • premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności,
 • dotacje unijne na rozwój firmy.

Mechanizmy wsparcia finansowego mogą mieć zwrotny lub bezzwrotny charakter. Jeśli chodzi o dotacje, to przy spełnieniu odpowiednich warunków zapisanych w umowie lub w regulaminie dofinansowania beneficjentów i ich działalności gospodarczej dotacja pozostaje bezzwrotna.

Zobacz też:  Poduszka bezpieczeństwa finansowego. Obowiązkowy cel finansowy

Dofinansowanie na rozwój firmy z urzędu pracy

Urzędy pracy w całej Polsce okresowo przyjmują wnioski od bezrobotnych dla uzyskania dotacji na założenie działalności gospodarczej. Dotacje te są bezzwrotne i finansowane z Funduszu Pracy, a przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, które jednocześnie:

 • Na 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej ani nie miały wpisu do CEIDG, a były w tym czasie zarejestrowane jako bezrobotne i nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny podjęcia zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego itp.
 • W okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie były karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 • Nie miały nieopłaconych składek ZUS w związku z prowadzoną uprzednio działalnością lub zaległości podatkowych wobec urzędu skarbowego.
 • Nie miały długów i innych zobowiązań w bankach lub innych instytucjach finansowych, chyba że regularnie je spłacały.
 • Nie złożyły wniosków o przyznanie dotacji do innego urzędu pracy.

Warunkiem uzyskania dotacji na założenie i rozwój firmy jest przygotowanie i przekazanie wniosku – kompletnego, prawidłowo wypełnionego, wraz z biznesplanem przedsięwzięcia biznesowego.

Dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania

Dotacje dla firm od Lokalnych Grup Działania mają charakter bezzwrotny i pozwalają na pozyskanie od 50 do 100 tys. zł przeznaczonych na założenie działalności przez osoby mieszkające na terenie gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, skupionych wokół wspominanych grup.

Nie trzeba być osobą bezrobotną, by ubiegać się o takie środki. LGD to stowarzyszenie skupiające gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, zamieszkałe przez maksymalnie 20 tys. osób. Pracują one w celu podnoszenia atrakcyjności terenów gminnych, działających tam firm oraz rozwoju turystyki.

Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Instrumentem wsparcia dla firm jest premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która jest wypłacana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jej celem jest udzielenie dotacji na rozwój firmy w dwóch obszarach:

 • Obszar A – operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na terenach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń.
 • Obszar B – pozostałe operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
Zobacz też:  Jak płacić kartą za granicą tanio i bezpiecznie? Poradnik

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej ARiMR. Można uzyskać dofinansowanie na rozwój firmy i jej założenie w kwocie 150 000 zł, 200 000 zł oraz 250 000 zł, w zależności od tego, ile miejsc pracy utworzy przyszły przedsiębiorca.

Nadchodzące nabory na dotacje UE dla firm

Wiele naborów na dotacje na rozwój firmy w 2021 roku kończy się dopiero wraz z tym rokiem, ale są już planowane następne. Wśród nich są takie dofinansowania jak:

 • Rozwój startupów – maksymalna kwota wynosi tutaj 1 mln zł, nabór organizowany jest w terminie od 4 stycznia do 19 maja 2022 roku. Celem dotacji jest wsparcie rozpoczęcia działalności startupu na rynku, w tym usług niezbędnych do uruchomienia sprzedaży i dystrybucji produktów oraz realizacji modelu biznesowego. Dotacje są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 1.1.2. Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.
 • Rozwój działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych – dotacje są przeznaczone na organizację udziału MŚP w krajowych lub międzynarodowych targach, misjach gospodarczych i tym podobnych. Nabór rozpoczął się 16 grudnia 2021 roku i zakończy się 21 stycznia 2022 roku. Realizowane są one w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienia sektora MŚP – projekt realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego.
 • Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – przeznaczone dla osób w wieku do 30 lat zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, nabór realizowany jest w terminie od 1 listopada 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku. Projekt realizowany w ramach RPO Świętokrzyskiego i innych RPO lokalnych.
 • Biznes na rynkach zagranicznych – maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 000 zł w przypadku wybrania rynków docelowych i internacjonalizacji wyłącznie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii lub 550 000 zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Nabór jest realizowany od 18 października 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku. Dotacje mogą być przeznaczone na przygotowanie przedsiębiorstwa do sprzedaży swoich produktów na rynkach międzynarodowych.
Zobacz też:  Likwidacja szkód po incydencie cyber – co powinien otrzymać ubezpieczony?

Ponadto w 2021 roku były realizowane takie projekty jak:

 • „Pracuj u siebie!” – z dotacjami na założenie własnej działalności przez osoby pozostające bez pracy w wieku do 30 lat;
 • „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość” z dotacjami dla osób w wieku do 30 lat, bezrobotnych, mających w planach otwarcie firmy;
 • „Silni w biznesie” – dotacje dla osób w wieku od 30 lat, pozostających bez pracy, w kwocie maksymalnie 23 050 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dotacje na budowanie firmy lub jej rozwój z Unii Europejskiej są finansowane z różnych funduszy i programów:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Funduszu Spójności,
 • Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Unia mocno wspiera przedsiębiorczość. By skorzystać z dofinansowania, należy dowiedzieć się, z których programów będzie to możliwe i złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do instytucji zajmującej się zarządzaniem danym projektem.